15 întrebări (și răspunsuri) despre noul sistem de plată a TVA

Ordonanța 23 din 2017 va schimba modul de plată a TVA-ului deși Ministerul de Finanțe ne asigură că sistemul este sigur, nu va modifica nicio regulă fiscală în domeniul TVA, publicând în acest sens ghiduri de informare și exemple ce pot fi consultate aici – http://www.mfinante.ro/acteaprobate.html?&pagina=acasa
Firmele se vor trezi cu costuri suplimentare generate de comisioanele bancare, suplimentarea personalului pentru calcularea periodică și virarea în termenul legal a TVA-ului, modificarea softurilor, creșterea birocrației și cu afectarea cash-flow-ului prin blocarea banilor.
Conform ordonanței sistemul va fi opțional pentru cei care vor opta aplicarea lui începând cu 1 octombrie 2017 și cei care o vor face vor beneficia de unele facilități:
– anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
– reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor afferent trimestrului IV al anului fiscal 2017.
Legiuitorul a stabilit că persoanele fizice vor putea face plăți în numerar sau cu cardul ca și până în prezent, fără a fi necesară o altă operațiune. Firma care încasează sume în numerar sau prin card de la o persoană fizică (sau de la o firmă) va avea obligația ca în termen de 7 zile lucrătoare să transfere/depună în contul său de TVA suma reprezentând diferența dintre TVA aferentă încasărilor și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi și suma reprezentând TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit.

Răspunsurile oferite de Ministerul de Finanțe :

1. Cine trebuie să aibă cont de TVA?

Toate persoanele juridice și persoanele fizice plătitoare de TVA care prestează servicii sau livrează bunuri, taxabile, în România.
2. Pentru ce tranzacții se aplică plata defalcată a TVA?
Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate operațiunile taxabile din punct de vedere al TVA pentru care care locul livrării de bunuri sau locul prestarii de servicii se consideră a fi din punct de vedere al TVA în România.
Nu se aplică mecanismul plății defalcate a TVA pentru tranzacțiile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata TVA sau pentru operațiunile supuse regimurilor speciale de TVA: regimul bunurilor second-hand, regimul agentiilor de turism, regimul special pentru agricultori, etc.
3. Cum funcționează mecanismul?
Fiecare firmă plătitoare de TVA va avea în mod obligatoriu un cont separat de TVA, diferit de contul curent.
Pentru fiecare factură emisă de un furnizor, firma cumpărătoare va face face două plăți:
1) Una în contul curent, reprezentând valoarea produselor/serviciilor. Această plată se face din contul curent al beneficiarului.
2) Una în contul de TVA, reprezentând valoarea TVA pentru produsele/serviciile în cauză. Această plată se face din contul de TVA al beneficiarului.

Din contul de TVA al unei firme se pot face, în general, doar două tipuri de operațiuni:
1) Plata TVA către furnizorii firmei
2) Plata TVA către bugetul de stat (sumele datorate statului ca diferență între TVA colectată și TVA deductibilă din decontul de TVA). Deci, în general, dintr-un cont de TVA nu se pot face decât plăți către alte conturi de TVA sau către bugetul de stat. Se mai pot face transferuri din contul de TVA către contul curent al firmei, însă numai dacă firma respectivă a alimentat anterior contul de TVA cu sume din contul curent, întrucât a avut de plătit mai mult TVA către furnizori decât TVA încasată de la clienți. În acest caz, restituirea sumelor din contul de TVA în contul curent al firmei se poate efectua doar cu aprobarea ANAF acordate în urma unei cereri din partea firmei.

NU SE POT FACE RETRAGERI DE NUMERAR DIN CONTUL DE TVA.

Pentru toate facturile plătite către operatorii economici este obligatorie plata defalcată a TVA în contul de TVA al acestora.
Excepții:
– Plățile în numerar, din partea persoanelor fizice sau juridice.
– Plățile cu cardul sau cu substitute de numerar, din partea persoanelor fizice sau juridice.

În situațiile de mai sus, firmele care au încasat banii au obligația ca în maxim 7 zile lucrătoare să depună TVA aferentă sumelor încasate în contul propriu de TVA.

4. Unde se deschid conturile de TVA?

Conturi deschise la Trezorerie
– Trezoreria va deschide gratuit și automat câte un cont de TVA pentru toți operatorii economici plătitori de TVA, fără a fi necesară o solicitare scrisă din partea acestora.
– Operațiunile în conturile de TVA deschise de trezorerie vor fi gratuite (nu vor avea comisioane).
– Operatorii economici vor avea acces la extrase de cont gratuite, în format electronic, privind operațiunile lor din contul de TVA.
– Fiecare operator va putea identifica propriul cont de TVA, dar și contul furnizorilor săi, pe site-ul Ministerului Finanțelor și/sau pe site-ul ANAF.
– Conturile deschise la Trezorerie vor putea fi utilizate doar pentru plățile în lei.

Conturi deschise la bănci
– Băncile comerciale vor putea deschide conturi de TVA pentru toți clienții lor plătitori de TVA. Aceștia vor putea valida contul de TVA în cel mult 90 de zile.
– Orice operațiune bancară în contul de TVA deschis de bancă echivalează cu validarea acestuia.
– Banca este obligată să informeze clientul cu privire la costul de administrare și comisioanele practicate pentru conturile de TVA.
– Banca nu are dreptul să perceapă taxe/comisioane pentru conturile de TVA nevalidate.
– Băncile pot deschide conturi de TVA și pentru plățile în valută.

O firmă poate avea mai multe conturi de TVA (exemplu: un cont de TVA pentru plățile în lei deschis la Trezorerie și un cont de TVA deschis la o bancă pentru plățile în valută)

5. Ce se încasează în contul de TVA?

Conturile de TVA se vor credita, în principal, cu:
– TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii;
– depuneri/virări de TVA pentru operațiunile încasate cu numerar sau prin cardul bancar;
– transferuri din alte conturi de TVA ale titularului;
– transferuri din contul curent deschis fie la aceeași instituție bancară, fie la aceeași unitate a trezoreriei statului;
– sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale;
– TVA decontată între membrii grupului fiscal unic;
– sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA;
– dobânda aferentă contului de TVA, acordată de instituția de credit;
– rambursarea TVA de la bugetul de stat, dacă persoana optează ca suma să i se vireze în contul de TVA.

6. Ce plăți sunt permise din contul de TVA?
Conturile de TVA se pot debita, în principal, cu:
– TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului;
– TVA platită la bugetul de stat, rezultată din decontul de TVA;
– sume transferate în alt cont de TVA al titularului;
– corecții de TVA pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;
– corecții aferente ajustării bazei de TVA sau ca urmare a corectării facturilor, pentru care plata se efectuează într-un alt cont de TVA;
– restituiri în contul curent al titularului, în limita alimentării efectuate;
– sume reprezentând TVA achitată în numerar, cu excepția celor reținute din încasările în numerar, sau cu cardul din contul curent;
– TVA decontată în cadrul grupului unic.

7. Când intră în vigoare măsura?

De la 1 Octombrie 2017 fiecare firmă poate opta să aplice mecanismul plății defalcate a TVA.

Organul fiscal înființează „Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA”, iar persoanele care optează pentru acest sistem vor aplica plata defalcată a TVA începând cu ziua urmatoare celei în care au fost înscrise în acest registru.
Organul fiscal va înscrie persoanele în registru în termen de maximum 3 zile de la data la care acestea depun notificarea prin care optează penrtu aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.

De la 1 ianuarie 2018 toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA sunt obligate să aplice mecanismul plății defalcate de TVA.

Imediat după înființarea contului de TVA pot apărea următoarele situații:
• Firma primește plăți din partea clienților săi, prin care se alimentează contul de TVA cu sumele reprezentând TVA aferentă serviciilor prestate sau produselor livrate de firma în cauză. Aceste sume din contul de TVA vor putea fi utilizate de firmă pentru plata TVA către proprii săi furnizori și către bugetul de stat.
• Firma trebuie să plătească TVA către furnizorii săi, dar încă nu a primit TVA din partea propriilor clienți sau TVA primită de la aceștia e mai mică decât TVA care trebuie plătită către furnizori. În acest caz, firma va trebui să alimenteze contul său de TVA din contul său curent. Apoi din contul propriu de TVA va plăti valoarea TVA către contul de TVA al furnizorului. Pentru a nu intra în dificultăți de cash-flow, firmele care sunt în a doua situație pot solicita din partea ANAF aprobarea decontării sumei cu care s-a alimentat contul de TVA. Aprobarea decontării se va face în termen de 3 zile lucrătoare.

ATENȚIE!
DECONTAREA sumelor cu care se alimentează contul de TVA este diferită de RAMBURSAREA SUMELOR DE TVA care se cuvin firmelor (care în cursul unei perioade de raportare au dedus TVA mai mult decât au colectat). În ce privește RAMBURSAREA DE TVA nu se modifică nimic în raport cu sistemul actual.

8. Ce se va întâmpla cu firmele care deja au de recuperat TVA de la stat?
Procedura de rambursare nu se modifică. Aceste sume vor fi virate de stat în contul curent al firmei, sau dacă se solicită, în contul de TVA al firmei.

9. Ce se întâmplă cu sumele din contul de TVA în cazul suspendării activității unei firme?
Suspendarea (inactivitatea temporară) presupune și anularea înregistrării în scopuri de TVA, ceea ce înseamnă că persoana nu mai are obligația de a avea un cont de TVA. În această situație firma poate solicita transferul sumelor din contul de TVA în contul curent, cu acordul ANAF, după achitarea obligațiilor reprezentând TVA către furnizori/prestatori și bugetul statului.

10. Ce se întâmplă cu sumele din contul TVA în cazul închiderii unei firme?

În cazul în care o firmă își încetează existența poate solicita transferarea sumelor din contul de TVA în contul curent, cu aprobarea ANAF, dacă nu are obligații de plată privind TVA. În situația în care la închiderea firmei rămân totuși sume în contul de TVA pentru care statul are calitatea de creditor, acestea se fac venit la bugetul de stat.

11. Ce se întâmplă în cazul plăților parțiale (avansuri, tranșe)?
În cazul plății parțiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum și în cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include și TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, și 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse.

În cazul plăților parțiale aferente unei facturi în care sunt înscrise operațiuni supuse mai  multor cote de TVA si/sau mai multor regimuri de impozitare, beneficiarii sunt obligați să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor. TVA astfel determinată se plătește în contul de TVA al  furnizorului/prestatorului.

12. Ce se întâmplă în cazul sumelor depozitate sub formă de garanții? Cum se plătește TVA în acest caz?
Plata TVA în contul TVA se realizează în momentul eliberării sumelor din aceste conturi.

13. O companie poate deține mai multe conturi de TVA?

Da, o companie poate deschide mai multe conturi de TVA, neexistând o limitare în acest sens.

14. Cine verifică plățile efectuate în contul de TVA?
Conform ordonanței, începând cu 1 ianuarie 2018, băncile/trezoreria au obligația de a implementa un sistem automat/manual de verificare a plăților în contul de TVA, potrivit căruia sumele dintr-un cont de TVA să poată fi virate doar către un alt cont de TVA, și, doar cu acordul ANAF, către alt cont decât contul de TVA.

15. Care sunt principalele contravenții și cum sunt sancționate?

Principalele contravenții sunt:
– Plata TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii de către beneficiari în alt cont decât contul de TVA al furnizorului, dacă nu se efectuează corecția plății în termen de 7 zile. În cazul în care corecția se efectuează în termenul de 7 zile lucrătoare, beneficiarul nu este sancționat. Dacă nu se corectează plata în termenul de 7 zile lucrătoare, contravenția este sancționată cu amendă stabilită ca procent de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua plății eronate până la data corectării, dar nu mai mult de 30 de zile de la data plății eronate.
Dacă nici după 30 de zile de la data plății eronate, aceasta nu este corectată, se aplică o amendă egală cu 50% din suma plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului;
– Necomunicarea contului de TVA către furnizori și clienți se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
– Nevirarea în termen de 7 zile lucrătoare a sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorate furnizorului din alt cont decât contul de TVA dacă nu se efectuează corecția plății în termen de 7 zile. Dacă beneficiarul efectuează corecția plății în termenul de 7 zile lucrătoare, acesta nu este sancționat. Dacă furnizorul nu a efectuat virarea în termenul de 7 zile lucrătoare sau beneficiarul nu a corectat plata eronată în același termen, aceste contravenții sunt sancționate cu amendă stabilită ca procent de 0,06% pe zi din suma nevirată/plătită eronat, începând cu ziua în care a intervenit obligația virării/data plății eronate până la data virării/corectării plății, dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligația de virare/data plății eronate. Dacă nici după 30 de zile nu se virează sumele/corectează plata eronată corectată, se aplică o amendă egală cu
10% din suma nevirată/plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al
furnizorului/prestatorului.

Mirela Lupu, expert contabil și consultant fiscal
mirela@contabilitatefocsani.ro

Sursă: https://www.monitoruldevrancea.ro/2017/09/06/15-intrebari-si-raspunsuri-despre-noul-sistem-de-plata-a-tva/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *